Mijn account

|  Nieuws

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Sar Petfood B.V., hierna te noemen Sar Petfood B.V., aan derden gedaan, op alle door Sar Petfood B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Sar Petfood B.V. met derden aangegaan.

1.2

Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar  de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

1.3

Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Sar Petfood B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

1.4

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Sar Petfood B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

1.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sar Petfood B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.7

Indien Sar Petfood B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sar Petfood B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Sar Petfood B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

2.2

De door Sar Petfood B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Sar Petfood B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3 – OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

3.1

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Sar Petfood B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

3.2

Alle met Sar Petfood B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Sar Petfood B.V., Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeen komsten binden Sar Petfood B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Sar Petfood B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Sar Petfood B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aan vulling op het moment dat Sar Petfood B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvul ling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Sar Petfood B.V. overeenkomsten sluiten.

3.3

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Sar Petfood B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Sar Petfood B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Sar Petfood B.V. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1

Sar Petfood B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Sar Petfood B.V. dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen. Evenmin is Sar Petfood B.V. aansprakelijk voor de degeneratie van de door haar geleverde producten, om het even of de degeneratie te wijten is aan de houdbaarheid of de wijze waarop de koper/opdrachtgever de geleverde goederen onder zich neemt, heeft, vervoert en/of vervreemdt.

4.2

Indien Sar Petfood B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade- plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 1.500,00 (zegge; eenduizend en vijfhonderd euro).

4.3

Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper / opdrachtgever jegens Sar Petfood B.V. niet op.

ARTIKEL 5 – LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

5.1

De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Sar Petfood B.V. niet bindend.

5.2

Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3

Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Sar Petfood B.V., zal Sar Petfood B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

5.4

Levering geschiedt af het bedrijf van Sar Petfood B.V. of een andere door Sar Petfood B.V. te bepalen plaats.

5.5

Wanneer door Sar Petfood B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Sar Petfood B.V.

5.6

Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Sar Petfood B.V. gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Sar Petfood B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6 – TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

6.1

De keuze van het transportmiddel is aan Sar Petfood B.V.

6.2

Het transport van de bij Sar Petfood B.V. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.

6.3

Alle bij Sar Petfood B.V. bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

6.4

De goederen worden uitsluitend parterre (bij de voordeur of een andere door Sar Petfood B.V. geaccepteerde ingang) afgeleverd. Daarbij dient de koper/opdrachtgever zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.

6.5

Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Sar Petfood B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

6.6

Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Sar Petfood B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN KOSTEN

7.1

Voor iedere opdracht stelt Sar Petfood B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Sar Petfood B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Sar Petfood B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

7.2

Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

7.3

Sar Petfood B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

7.4

Sar Petfood B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 – BETALINGSCONDITIES

8.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Sar Petfood B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

8.2

De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen acht dagen na factuurdatum wordt betaald.

8.3

Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Sar Petfood B.V. of op een door Sar Petfood B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

8.4

Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Sar Petfood B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9 – RECLAMES

9.1

Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Sar Petfood B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

9.2

Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder  meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Sar Petfood B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

9.3

Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Sar Petfood B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos- stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Sar Petfood B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Sar Petfood B.V..

9.4

Sar Petfood B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Sar Petfood B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

9.5

Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Sar Petfood B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10 – ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

10.1

Sar Petfood B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Sar Petfood B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Sar Petfood B.V. toekomende rechten.Sar Petfood B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Sar Petfood B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Sar Petfood B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

10.2

Indien koper/opdrachtgever de door hem met Sar Petfood B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Sar Petfood B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Sar Petfood B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11 – VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

11.1

Indien de betaling van de door Sar Petfood B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sar Petfood B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Sar Petfood B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)

NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is  koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

12.1

Het door in het kader van de overeenkomst Sar Petfood B.V. geleverde blijft eigendom van Sar Petfood B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Sar Petfood B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.2

Het door Sar Petfood B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sar Petfood B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Sar Petfood B.V. daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

12.4

Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sar Petfood B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sar Petfood B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Sar Petfood B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

12.5

Opdrachtgever is eveneens verplicht Sar Petfood B.V., op haar eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die Opdrachtgever op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval Opdrachtgever zulks weigert geldt deze bepaling als een onherroepelijke volmacht aan Sar Petfood B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen. Deze Algemene Voorwaarden gelden als vereiste onderhandse akte en de datum van de desbetreffende factuur geldt als de datum waarop het pandrecht is verleend zolang de akte(n) niet is/zijn geregistreerd.

12.6

Voor het geval Sar Petfood B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sar Petfood B.V. en door Sar Petfood B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sar Petfood B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1

Overmacht ontslaat Sar Petfood B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Sar Petfood B.V., zoals: ernstige storingen in haar productie proces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Sar Petfood B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transpor- teurs, grossiers, etc.

13.2

In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Sar Petfood B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Sar Petfood B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Sar Petfood B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14 –  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

14.1

De Intellectuele eigendomsrechten van alle Sar Petfood B.V. (ten behoeve van koper/opdrachtgever) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Sar Petfood B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Sar Petfood B.V. is ten strengste verboden, tenzij Sar Petfood B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Sar Petfood B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

14.2

Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Sar Petfood B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15 – GARANTIES

15.1

Garantieclausules voor daar waar de conformiteitvereiste als bedoeld in het burgerlijk wetboek boek 7 niet toepasselijk is.

15.2

Door Sar Petfood B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Sar Petfood B.V. schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

15.3

Wordt er door Sar Petfood B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Sar Petfood B.V. eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

15.4

De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Sar Petfood B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Sar Petfood B.V.

15.5

De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Sar Petfood B.V. of bij een door Sar Petfood B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16 – ZICHTZENDINGEN

16.1

Uitsluitend indien Sar Petfood B.V. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Sar Petfood B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Sar Petfood B.V. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1

Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Sar Petfood B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

17.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3

Indien onderling overleg tussen partijen niet tot een oplossing leidt zullen alle geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.4

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

ARTIKEL 18 – SLOTBEPALING

18.1

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Sar Petfood B.V. samengesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 52434966.

18.2  

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sar Petfood B.V. Deze versie is van 2022.

18.2

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Sarpetfood

Info@sarpetfood.nl

Slachthuiskade 22a,

7602 CV  ALMELO

Kunnen wij je helpen?

Kunnen wij je ergens mee helpen?

Snelmenu

Maandelijkse nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe producten en acties? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Sarpetfood

Info@sarpetfood.nl

Slachthuiskade 22a,

7602 CV  ALMELO

Kunnen wij je helpen?

Kunnen wij je ergens mee helpen?

Snelmenu

Maandelijkse nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe producten en acties? Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Sar Petfood | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring